VỤ THÔNG TIN BÁO CHÍ-BỘ NGOẠI GIAO

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:34:51

thuộc Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Trụ sở: Số 7, phố Chu Văn An, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại:         1 993 270 -  1 993 371 - 2513 
 
Đại hội Chi hội Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2017-2020 (tháng 9)
 
Thư ký Trần Thị Bích Vân
- Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí
Điện thoại CQ:  04-3799 3146
Di động:            09034 645 595
Email:               tranthibichvan@gmail.com 
 
Cán bộ phụ trách kiểm tra Vũ Thị Hồng Hoa
- Chuyên viên Vụ Thông tin Báo chí
Điện thoại CQ:  
Di động:            
Email:               
 
Thường trực Chi hội đ.c Huy
- Chuyên viên Vụ Thông tin Báo chí
Di động:            098 998 1991
Email:               tuyentruyenbc@gmail.com