Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 | 15:11:22

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ khoá Đại hội XIII có thể nằm trong 6 chữ "Thể chế, sáng tạo, khát vọng".

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh T.Vương

Nhấn mạnh nội dung khơi dậy ý chí khát vọng dân tộc

Ngày 19.10, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản tổ chức toạ đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Là thành viên Ban soạn thảo dự thảo các văn kiện, GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Chủ đề của đại hội là kết hợp của 5 thành tố: Về Đảng, về dân tộc, về công cuộc đổi mới, về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, mục tiêu phấn đấu.

Đại hội X, XI, XII, các chủ đề đều nói đến 5 thành tố này. Lần này kế thừa những chủ đề của các đại hội lần trước, đặc biệt là Đại hội XII, nhưng có bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Cụ thể, chủ đề đại hội lần này có những điểm mới như, trước đây là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh”, lần này, chủ đề đại hội được đề xuất “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Như vậy, có bổ sung thêm “hệ thống chính trị” bao gồm Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo cao nhất.

Về yếu tố dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đã bổ sung thêm yếu tố dân chủ, xây dựng xã hội chủ nghĩa có bổ sung thêm những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí.

Điểm mới của yếu tố dân tộc trước hết nhấn mạnh vấn đề khát vọng phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, có ý chí vươn lên. Khát vọng và ý chí là trạng thái tinh thần nhưng có sức mạnh chuyển hóa thành hành động.

Như vậy, lần này, chúng ta nhấn mạnh đến nội dung phải khơi dậy ý chí khát vọng dân tộc.

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại toạ đàm. Ảnh T.Vương

GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại toạ đàm. Ảnh T.Vương

Về phương châm đại hội, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nhất là trong Đảng, chúng ta phải đặc biệt giữ đoàn kết. Muốn có một quốc gia dân chủ thì dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt, dân chủ phải là kỉ cương, kỉ luật của Đảng.

Trong bối cảnh mới, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương là yếu tố cần, nhưng phải thêm yếu tố sáng tạo. Thời gian thay đổi, Đảng phải sáng tạo trên tinh thần kiên định. Đó là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Như vậy, phương châm của đại hội lần này là "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển".

"Từ khoá" của Đại hội XIII là gì?

Trả lời câu hỏi về quan điểm từ khoá Đại hội XIII là gì? PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay, mỗi đại hội thường có một từ khoá.

"Ví dụ, Đại hội VI là Đại hội đổi mới. Đại hội VII, từ khoá là Cương lĩnh 1991; Đại hội VIII từ khoá là “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”… Đại hội XIII này, từ khoá là gì?

Tôi cho rằng, từ khoá của Đại hội XIII nằm trong 6 chữ, đó là “Thể chế, sáng tạo, khát vọng”" - PGS-TS Nguyễn Viết Thông nói.

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng“. Ảnh T.Vương

Tọa đàm trực tuyến “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng“. Ảnh T.Vương

PGS.TS Nguyễn Viết Thông giải thích, nhiệm vụ đột phá đầu tiên là hoàn thiện thể chế. Trong văn kiện lần này nói về việc hoàn thiện thể chế là hoàn thiện tất cả, thể chế kinh tế thị trường, thể chế chính trị, văn hoá, xã hội…

Thứ hai là sáng tạo. Một trong 5 thành tố có thành tố "sáng tạo". Và đặt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư là đổi mới sáng tạo để phát triển đất nước.

Về từ "khát vọng", PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho rằng, điều này thể hiện ngay trong chủ đề, ngay trong tư tưởng xuyên suốt của văn kiện. Trong văn kiện cũng có nêu về việc “khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

“Từ khoá theo tôi nằm trong 6 chữ “Thể chế - sáng tạo - khát vọng” - PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhấn mạnh.

Theo Vương Trần/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/tong-thu-ky-hoi-dong-ly-luan-tu-noi-ve-tu-khoa-dai-hoi-xiii-cua-dang-846536.ldo