Tại sao học sinh lại không được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình?

Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021 | 19:29:44

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ theo quy định tại Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hiện nay, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được chia thành 6 nhóm đối tượng. Trong đó, học sinh, sinh viên là đối tượng thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng tại Điều 4 Nghị định này và những người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 5 Nghị định này thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế đã quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.”.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thứ tự sắp xếp thứ tư, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thứ tự sắp xếp thứ năm. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế nếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trừ trường hợp đã tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác (thẻ ưu tiên) thì bắt buộc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định.

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam