• Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 4)

  16/01/2020

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đã đề ra là: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 3)

  16/01/2020

  Trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng nhân cách con người Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, con người Việt Nam truyền thống có rất nhiều đức tính tốt đẹp, nhưng do tâm lý văn hóa tiểu nông hàng nghìn đời ăn sâu vào máu và bị ảnh hưởng những mặt trái của cơ chế thị trường nên người Việt hiện nay cũng đang bộc lộ không ít hạn chế cần phải khắc phục.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 2)

  16/01/2020

  Thời đại toàn cầu hóa hiện nay, một trong những nguy cơ đối với nước ta là lối sống văn hóa lai căng đã và đang xâm nhập, len lỏi vào đời sống xã hội khiến một bộ phận người dân bị tiêm nhiễm những “di chứng” độc hại từ bên ngoài.

 • Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa (Bài 1)

  16/01/2020

  Cách đây 5 năm, ngày 9-6-2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.