• Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

    Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

    20/09/2020

    Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các dịch vụ công có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia BHXH và cộng đồng doanh nghiệp.