• Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

    Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

    06/12/2019

    Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó, đáng chú ý là Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.