• MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ

    MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ

    09/12/2019

    Theo nghị quyết HĐQT ngày 06/12/2019, MBB sẽ bán ra 23 triệu cổ phiếu quỹ sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ.