Quyết định số 164/ QĐ _ HNBVN ngày 28/3/2018 Về việc công nhận danh hiệu tập thể Hội xuất sắc và tặng Cờ thi đua Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017

Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018 | 19:57:2

Quyết định số 164/ QĐ - HNBVN ngày 28/3/2018 Về việc công nhận danh hiệu tập thể Hội xuất sắc và tặng Cờ thi đua Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017 xem tại đây