Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam

Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 10:7:17

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử Thanh tra 

Nghị định gồm 4 Chương, 13 Điều.

Văn bản này quy định Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật. 

BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về BHXH, BHTN; của Bộ Y tế về BHYT; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

BHXH Việt Nam có nhiệm vụ: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm và các dự án, đề án khác của BHXH Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt.

Cũng theo Nghị định, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; Quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Cơ quan này cũng thực hiện các nhiệm vụ khác về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; Thực hiện hợp tác quốc tế về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hiệp định song phương, đa phương về BHXH thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành BHXH theo quy định; Tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thống kê và quản lý BHXH, BHTN, BHYT.

Định kỳ 6 tháng, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH về tình hình thực hiện BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định BHXH Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Cụ thể, ở trung ương là BHXH Việt Nam. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc BHXH Việt Nam.

Ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh.

Không tổ chức đơn vị BHXH huyện tại đơn vị hành chính là thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn. Cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam gồm 21 đơn vị. BHXH Việt Nam có trách nhiệm, mối quan hệ với các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở địa phương. 

Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHTN; Kiến nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật; Báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN; tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHTN.

Đối với Bộ Y tế, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHYT; Tham gia xác định mức đóng, phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người khám, chữa bệnh (KCB) theo chế độ BHYT và cơ chế chi trả chi phí KCB; giá dịch vụ y tế, danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT...

Đối với Bộ Tài chính, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT và cơ chế tài chính áp dụng đối với BHXH Việt Nam; Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; Báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thu, chi và quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 sẽ hết hiệu lực kể từ khi Nghị định mới này được ban hành từ ngày 20/9/2020.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam