QUYẾT ĐỊNH số 150/QĐ-HNBVN Về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Hội xuất sắc" và tặng Cờ thi đua Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 13:57:13

QUYẾT ĐỊNH số 150/QĐ-HNBVN Về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Hội xuất sắc" và tặng Cờ thi đua  Hội Nhà báo Việt Nam năm 2016 xem rại đây