Nhìn lại 14 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021 | 9:26:13

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng khóa XII đã họp 14 hội nghị. Hội nghị lần thứ 15 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 1.

Theo VOV

https://vov.vn/chinh-tri/nhin-lai-14-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-830476.vov