Một số phương châm, khẩu hiệu Hội Nhà báo Việt Nam qua các kỳ đại hội

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017 | 15:56:32

Sau 67 năm thành lập và phát triển,từ Đoàn báo chí Việt Nam đến Đoàn báo chí kháng chiến và nay là Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội, trong mỗi kỳ đều có phương châm, khẩu hiệu riêng. Xin giới thiệu một số phương châm, khẩu hiệu qua các kỳ đại hội trên:

1. ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT (21/04/1950): 

“Đại hội đoàn kết kháng chiến kiến quốc 1950”

2. ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (4/1959):

 “Báo chí với sự nghiệp củng cố Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”

3. ĐẠI HỘI LẦN THỨ III (9/1962):

 “Báo chí với sự nghiệp củng cố Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”

4. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV(12/1983) :

“Giới báo chí Việt Nam cùng toàn dân kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”

5. ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (10/1998):

“Báo chí phấn đấu ngang tầm cao cách mạng và kịp bước đi của thời đại”

6. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI (10/1989):

 “Đại hội báo chí vì sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa đất nước”

7. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (3/2000):

 “Báo chí Việt Nam vì sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc trong thiên niên kỷ mới”

8. ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (8/2005) :

“Báo chí Việt Nam trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

9. ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX: (8/2010)

  “Tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

10. ĐẠI HỘI LẦN THỨ X (8/2015):

"Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam". 

Theo Ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam