Hà Nội tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021 | 15:8:30

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đối tượng rà soát gồm hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp hộ đang sinh sống thực tế và có đăng ký tạm trú ở một nơi (từ 6 tháng trở lên) nhưng đăng ký thường trú ở nơi khác, cùng trong địa bàn thành phố, thì rà soát tại nơi sinh sống thực tế. Phương pháp rà soát thực hiện theo Điều 2, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025”.

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn, tổ dân phố xong trước ngày 15-11-2021. Cấp xã công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, báo cáo chính thức với cấp huyện trước ngày 15-12-2021. Cấp huyện phê duyệt kết quả rà soát trên địa bàn và báo cáo chính thức với thành phố trước ngày 31-12-2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố Hà Nội trước ngày 20-1-2022.

Qua rà soát nhằm xác định số hộ nghèo, số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022; đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo báo Hà Nội Mới

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014846/ha-noi-tong-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-theo-chuan-ngheo-giai-doan-2022-2025