Hà Nội: Tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 | 15:46:37

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU ngày 5-10-2020 về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị trên tới lãnh đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo một số cơ quan quản lý báo chí, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì giao ban báo chí hàng tuần. (Ảnh Minh họa)

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì giao ban báo chí hàng tuần. (Ảnh Minh họa)

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31-8-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để hướng dẫn các chi hội, liên chi hội, hội viên Hội Nhà báo thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí thành phố; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo thành phố...

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/ha-noi-tich-cuc-tuyen-truyen-va-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-43-ct-tu-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-post99875.html