Các Bộ phải cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất 3 tháng/lần

Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017 | 13:46:10

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí ít nhất 3 tháng/lần.

Ngày 30/3, Nghị định quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh phải tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan, lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Các hình thức cung cấp thông tin gồm: cung cấp định kỳ cho báo chí, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, ít nhất 3 tháng tổ chức họp báo 1 lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

Các cá nhân của cơ quan hành chính Nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, những người này không được nhân danh cơ quan hành chính Nhà nước để phát ngôn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Theo VTV